2014 DSE Econ 卷一 MC Q44,國際貿易,超多步驟的一條,

2014年5月13日
2014 DSE Econ MC44
呢條若你未做過的,真係要試下自己做一做先,唔好咁快睇下面答案住。最好要好似考緊試咁,迫自己用比較快既速度黎做。好啦,對下答案!

A好明顯錯,因為都冇講明產品用幾多資源生產。

B就要計啦。
條題目好陰,因為問題中「第一行的資料(未有國際貿易前的總產量)」其實冇講各產品要用幾多資源生產出來,它只說是未有國際貿易前的情況。自給自足下一國家只會按其消費需要生產產品,所以第一行資料並不代表各用了相同資源去生產出來,所以若你計其生產的機會成本為 60P = 90R ==> 1P = 1.5R 就中伏了(但你最後都好可能可以揀啱到答案,所以呢條問題出得唔太好)
你要用第一行+第二行資料去計機會成本。由第一行去第二行,你犠牲60件P,去做多左120件R,即機會成本為 60P = 120R ==> 1P = 2R (1R = 0.5P)。
再睇由第二行去第三行,這個告知你貿易比率(Term of trade, TOT),國家A 以 90件R,換取了90件的P,即 TOT 為 1P = 1R,所以每trade 一件 R,得益為0.5P。
所以B錯。

C亦不對(見B)

D對啦,因兩國生產的機會成本不同。

應該有好多同學都可以答啱D,但應該好多其實中間步驟都啱唔哂。

呢條題目,如果選項B改為每一R的得益為0.5,再將D改為國家B機會成本是1P = 2R,就肯定多人錯了。我諗呢條題目好可能原本就係如我啱啱咁講咁樣問的,不過見啲出卷老師都好多做錯,所以改成依家咁。

你做成點呢?好希望你係下面留個言話比大家知,你有冇答啱,有冇做啱哂啲步驟。


Topic: 國際貿易


相關資源:
2014 DSE Math 卷二 MC 詳細答案
2014 DSE Econ 卷一 MC 詳細答案(Part 1 Q1-15)
2014 DSE Econ 卷一 MC 詳細答案(Part 2 Q16-30)
2014 DSE Econ 卷一 MC 詳細答案(Part 3 Q31-45)


沒有留言:

張貼留言

若想收到回覆通知,請以Google帳號登入,並在「通知我」空格打勾。

想附圖? 用這格式[img]http://i1145.photobucket.com/albums/o511/ronaldchik/2014-04-0318_44_50-672A547D540D-8A184E8B672C.png[/img];想加影片,直接貼上youtube影片網址便可。